Riskbedömningar

Arbetsmiljöverket ställer krav på riskbedömningar av kemiska produkter som används och eventuellt kan medföra ohälsa eller olycksfall enligt AFS 2014:43 ”Kemiska arbetsmiljörisker”.
Krav på riskbedömning vid 
förändring av verksamheten finns också i AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Med kemiskt ämne avses varje grundämne och kemiska föreningar, ensamma eller i blandning, naturligt förekommande eller tillverkade. Med farligt kemiskt ämne avses ett kemiskt ämne som kan medföra risk för bl.a. den som hanterar eller kommer i kontakt med detta.

En riskbedömning innebär att identifiera riskerna i verksamheten för att kunna minimera dessa och ge underlag att kunna besluta om vilka åtgärder m.m. som behövs för att man ska uppnå en säker arbetsmiljö. Bedömningen ger svar på hur stor sannolikhet det är att risken leder till ohälsa eller olycka samt vad konsekvenserna kan bli om risken utlöses. En samlad bedömning av sannolikhet och konsekvens ger en gradering av riskerna och prioritering av lämpliga åtgärder.

Dessutom uppnås ett riskmedvetande för dem som arbetar med produkterna i de olika processerna.

Kontakta oss för mer information !