Konsultationer

Verksamhetsanalys
Vi hjälper er som använder kemiska produkter att kontrollera att ert kemikaliearbete klarar de grundläggande krav som ställs av Arbetsmiljöverket och andra myndigheter.
Ni får en noggrann genomgång av vilka regler som gäller för kemiska produkter och ämnen som finns och används hos er.
Om förbättringar behövs, får ni också konkreta tips och råd om vad ni behöver göra och naturligtvis hjälp att genomföra förändringarna så enkelt och effektivt som möjligt.

Granskningsutlåtande / Produktjämförelser
Miljöbalkens ”substitutionsprincip” innebär bl.a. att ersätta farliga kemiska produkter, såväl med avseense på arbetsmiljön som yttre miljö. Vi granskar enskilda produkter eller jämför flera. Det ingår även att vi kontrollerar om några ämnen finns med på någon av myndigheternas restriktionslistor. Detta är en hjälp vid t.ex. inköp, för att kunna välja de optimala produkterna

Säkerhetsdatablad / Skyddsblad
Vi skapar säkerhetsdatablad för tillverkare och importörer av kemiska produkter. Vi översätter även säkerhetsdatablad.

Lagstiftning / Tillstånd / Registrering
Tillverkning, inköp, hantering och försäljning av kemiska produkter kräver kunskap om gällande regelverk. Vi hjälper er med detta.

Förvaring / Lagring
För en del kemiska produkter och ämnen finns speciella krav på hur de ska förvaras. Det ska i så fall stå i säkerhetsdatabladet. I Miljöbalken, SFS 1998:808 och hos Arbetsmiljöverket, AFS 2014:43, finns regler för förvaring av avfall eller ämnen så att människor eller miljö inte kan skadas. Vi hjälper er med de rätta lösningarna för att uppfylla regel-verken och skapa en säker arbetsmiljö.

Inköpsrutiner
Det är viktigt att det finns fasta rutiner och tydliga kriterier för inköp av kemiska produkter. Företaget har i allmänhet rutiner för inköp, en inköpsavdelning och kanske en kemikaliegrupp som beslutar om inköp av kemiska produkter. Inga produkter bör köpas in eller användas på prov utan beslut. Vid mottagning av kemiska produkter ska produktnamn, märkning och att säkerhetsdatablad finnas. Företaget kan ha en inköps-blankett som fylls i om någon vill köpa in en kemisk produkt. På blankett-en anges bland annat om säkerhetsdatablad för produkten finns eller saknas, och om produkten har riskbedömts eller inte. Vid varje beställ-ning ska inköparen kontrollera om produkten finns med i företagets kemikalieförteckning. Vi hjälper er med att skapa rutiner och fastställa inköpskriterier.

Substitution
I Miljöbalken finns det krav på att organisationer, företag och myndigheter som använder kemiska produkter ska arbeta aktivt med produktval och substitution, utbyte av farliga kemikalier. Substitution av kemikalier innebär att man ersätter farliga kemikalier med mindre farliga eller ofarliga kemikalier. Även i de fall där fullständig information om riskerna saknas, bör verksamheter arbeta med substitution enligt den så kallade försiktighetsprincipen. Det är särskilt lämpligt att ersätta farliga kemikalier som medför risk för cancer, skador på arvsmassan, reproduktionsskador och allergier. Vi hjälper er i substitutionsarbetet bl.a. med riskbedömningar som ett effektivt instrument.

Utredningar
Arbetsmiljön är strikt reglerad vad gäller hantering av kemiska produkter och ämnen. När någon typ av arbetsmiljöproblem uppstår behöver problemen utredas bl.a. av de kemiska arbetsmiljöriskerna, i allmänhet med krav på riskbedömning, arbetsmiljömätningar, skyddsutrustning etc. Vi utför och ger er stöd i utredningar, åtgärdsförslag och uppföljningar

Stöd vid myndighetskontakter
Kontakt med myndigheter bl.a. i samband med inspektioner kontroller, tillbud och olyckor, innebär ibland behov av stöd.
Vi ger er det stöd ni behöver!