Arbetsmiljömätningar

Syfte med arbetsmiljömätningar är att minimera riskerna för olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar som kan bero på faktorer i den fysiska miljön. Genom mätningar av olika parametrar, exempelvis damm och andra kemiska hälsorisker klargörs hur mätvärdet ligger i förhållande till lagstiftarens gränsvärden, standarder och andra rekommendationer.

Arbetsmiljömätningar genomförs med godkända metoder och instrument samt utförs av personal med kompetens och erfarenhet inom området. Vissa mätningar görs med direktvisande instrument där man direkt får ett värde på aktuell parameter. Andra mätningar innebär att man samlar information/material vid mättillfället och därefter skickar vidare för analys.

Samtliga mätningar analyseras och utväderas på kvalificerade laboratorier.

Några vanliga analysparametrar är:
- Damm
- Isocyanater
- PCB
- Kvarts
- Fibrer
- Organiska ämnen
- Lösningsmedel

Kontakta oss för mer information !