2017-08-21. VARNING FÖR TÄNDVÄTSKA

Låt inte grillfestensluta på akuten! tändvätska är en petroleumprodukt, som vid
nedsväljning kan glida ner i luftvägarna.

Källa: Giftinformationscentralen